KUGL 368

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: stebėtojų tarybą, valdybą ir paskolų komitetą. Visi kredito unijos valdymo organų nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlygio už savo darbą negauna.

STEBĖTOJŲ TARYBA

Pirmininkas: Andrius Norkūnas;
Nariai: Jonas Buivydas, Marijona Liakienė. 

VALDYBA

Pirmininkas: Vytautas Barsteiga;
Nariai: Zita Bumblauskienė, Jadzė Tarvainienė, Algirdas Leščiauskas, Inga Navikienė.

PASKOLŲ KOMITETAS

Pirmininkas: Albinas Slavinskis. 
Nariai: Birutė Každailevičiūtė, Antanas Mažeika, Mantas Vaškys, Jolanta Norvaišienė.