KUGL 368

IIDPagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

Kredito unijoje „Germanto lobis“ laikomi indėliai apsaugoti:

Kredito unija „Germanto lobis“ yra Lietuvos Respublikos indėlių garantijų sistemos dalyvė. Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis apdraudžia indėlininkų indėlius.

Apsaugos riba:

Maksimali draudimo išmokos suma yra ne didesnė kaip 100 000 eurų taikoma vienam indėlininkui.

Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininkui priklausančių tinkamų drausti indėlių sumai, buvusiai kredito įstaigoje indėlių draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų, išskyrus šias išimtis:

   Didesnė negu 100 000 eurų indėlių suma indėlininkui fiziniam asmeniui apskaičiuojama ir išmokama, kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos buvo įskaityti pinigai tokiais pagrindais:

v   Už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 300 000 eurų;

v    užindėlininko paveldėtas pinigines lėšas pagal testamentą arba pagal įstatymą, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

v    už indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gautas pinigines lėšas, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

v   už indėlininko įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gautas pinigines lėšas kaip kompensaciją arba jos esmę atitinkančią išmoką, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų;

v    įstatymų nustatytais atvejais pervesti indėlininkui kaip išmoka ar kompensacija už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą ar žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro, teisėjo ar teismo veiksmų, tačiau ši suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų.

Draudimo išmokos už indėlius ir draudimo išmokos už įsipareigojimus investuotojams apskaičiuojamos ir išmokamos atskirai.

Indėlininkas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos. 

Draudžiamasis įvykis – bankroto bylos iškėlimas kredito unijai arba priežiūros institucijos sprendimo dėl poveikio priemonės taikymo ar investicinių paslaugų teikimo nutraukimo priėmimas, kai kredito unija negali atsiskaityti su kreditoriais ar kai įmonė ar įmonės filialas yra nepajėgi (nepajėgus) įvykdyti įsipareigojimų investuotojams.

Jei įvyks draudžiamasis įvykis, valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatyta tvarka ir sąlygomis išmokės draudimo išmoką, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų.

Indėlių draudimo objektas yra indėlininkų indėliai eurais ir užsienio valiuta – Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais ir Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – Europos valstybių) nacionalinėmis valiutomis. Kitos užsienio valiutos indėliai nėra draudžiami.

Indėlis yra indėlininko pinigų, laikomų kredito unijoje pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant priskaičiuotas palūkanas). Į indėlio sumą įskaitomos ne vien indėlininko sąskaitose draudžiamojo įvykio dienai esančios sumos, bet ir draudžiamojo įvykio dienai priskaičiuotos palūkanos.

Indėlininku laikomas fizinis arba juridinis asmuo, laikantis indėlį kredito unijoje, išskyrus subjektus, kurių indėliai pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo negali būti draudimo objektai.

Indėlininku nelaikytinas: 1) Lietuvos bankas; 2) valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“; 3) kredito įstaiga 4) finansų maklerio įmonė; 5) pagal Draudimo įstatymą veikianti draudimo įmonė; 6) pensijų fondas; 7) valdymo įmonė; 8) įmonė, kuri verčiasi lizingu (finansine nuoma); 9) kolektyvinio investavimo subjektas. Šių asmenų indėliai nėra draudžiami.

Draudimo objektas nėra:
1.Pačios kredito unijos „Germanto lobis“ išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais.

2. Pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos.

3. Toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems: Lietuvos banko; draudimo įmonės; kredito įstaigų; finansų maklerio įmonių; pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių; pensijų fondų; valdymo įmonių; įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma); kolektyvinio investavimo subjektų.

Pajus nėra draudimo objektas.
Tam tikriems indėlininkams ar indėliams draudimo išmokos nemokamos:

1) indėlininkams už indėlius, kurie teismo sprendimu pripažinti įgytais neteisėtu būdu;

2) indėlininkams už indėlius, kurie pagal sutartis ar kitokiu būdu (išskyrus paveldėjimą) yra perleisti po draudžiamojo įvykio dienos;

3) kredito unijos administracijos vadovui, filialų vadovams, stebėtojų tarybos ir valdybos nariams; asmenims, atliekantiems nepriklausomą kredito unijos auditą; šiame punkte nurodytų asmenų vaikams, įvaikiams, sutuoktiniams, partnerystę įregistravusiems sugyventiniams, tėvams ir įtėviams;

4) už anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomus indėlius;

5) už indėlius, kuriems draudėjas yra nustatęs palūkanų normą, daugiau kaip du kartus viršijančią adekvatiems indėliams toje pačioje kredito įstaigoje nustatytą palūkanų normą.

Indėlininkams ar investuotojams, dėl kurių indėlių lėšų ar įsipareigojimų investuotojams įsigijimo teisėtumo kreiptasi į teisėsaugos institucijas ar teismus, tačiau dar nepriimtas sprendimas, draudimo išmokų mokėjimas yra sustabdomas iki sprendimo įsiteisėjimo.

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje:

Visi jūsų indėliai, laikomi kredito unijoje „Germanto lobis“, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų riba. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, visi kredito unijoje „Germanto lobis“ laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus kompensuojama tik 100 000 eurų.

Vieno fizinio asmens bendra indėlio suma nustatoma sudėjus visus konkrečiam fiziniam asmeniui priklausančius indėlius, esančius skirtingose kredito unijos „Germanto lobis“ sąskaitose.

Vieno juridinio asmens bendra indėlio suma nustatoma sudėjus visus konkrečiam juridiniam asmeniui priklausančius indėlius, esančius skirtingose kredito unijos „Germanto lobis“ sąskaitose, ir to juridinio asmens filialams, atstovybėms ar kitiems struktūriniams padaliniams priklausančius indėlius, esančius skirtingose kredito unijos „Germanto lobis“ sąskaitose. Tai reiškia, kad kredito unijoje „Germanto lobis“ skirtingose sąskaitose esančios juridinio asmens ir jo struktūrinių padalinių (filialų ir (ar) atstovybių ar pan.) lėšos turi būti sumuojamos kartu, o bendrai išmokėtina maksimali draudimo išmokos suma negali viršyti 100 000 eurų ir ji išmokėtina tik juridiniam asmeniui.

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (-ais) asmeniu (-imis):

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (-ais) asmeniu (-imis), apskaičiuojant draudimo išmokos dydį, atsižvelgiama į kiekvienam indėlininkui priklausančią bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalį. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, bendroje sąskaitoje laikomi pinigai padalinami į kiekvienam indėlininkui priklausančias bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalis. Jeigu nėra specialių nuostatų, tokia sąskaita indėlininkams padalijama lygiomis dalimis. Tačiau visi vieno indėlininko indėliai, laikomi kredito unijoje „Germanto lobis“, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų riba.

Draudimo išmokos mokėjimo terminas:

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimo išmokas indėlininkams išmoka (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:

– 20 darbo dienų iki 2018 m. gruodžio 31 d.;

– 15 darbo dienų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

– 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

– 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Be to yra numatytos išimtys, kada indėlių draudimo išmokėjimas atidedamas:

a) trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama besikreipiančio asmens teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas – iki bus pateikti duomenys, kuriais pagrindžiama teisė gauti indėlių draudimo išmoką, arba įsiteisės galutinis teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas dėl indėlio;

b) įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu – iki apribojimų panaikinimo;

c) per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų – iki 3 mėnesių nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;

d) draudimo įmonė iš indėlių draudimo sistemos dalyvio gauna duomenis apie indėlių draudimo išmokos sumą, kuri bus didesnė kaip 100 000 eurų – iki bus išsiaiškintos sumos, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;

e) reikalavimus atitinkantis indėlis laikomas bendroje ar depozitinėje sąskaitoje – iki bus išsiaiškintos konkrečiam asmeniui bendroje ar depozitinėje sąskaitoje priklausančios sumos, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;

f) indėlių draudimo išmokos mokamos Lietuvos Respublikoje įsteigtos kredito įstaigos priimančiojoje valstybėje narėje įsteigto filialo indėlininkams – iki priimančiosios valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratorius patvirtins, kad jis yra pasiruošęs mokėti indėlių draudimo išmokas;

g) indėlių draudimo išmokos mokamos kitoje valstybėje narėje buveinę turinčios kredito įstaigos Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo indėlininkams – iki buveinės valstybės narės indėlių draudimo sistemos, kurios dalyvė yra kredito įstaiga, įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje, administratorius pateiks draudimo įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms išmokėti, ir perves draudimo išmokoms išmokėti reikiamą lėšų sumą;

h) papildomo draudimo išmokos mokamos trečiosios valstybės kredito įstaigos Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo indėlininkams – iki trečiosios valstybės indėlių draudimo sistemos, kurios dalyvė yra kredito įstaiga, įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje, administratorius pateiks draudimo įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms išmokėti.

Laikotarpiu nuo 2016.05.31 iki 2024.01.01, jei draudimo išmoka nebus išmokėta per 7 darbo dienas, tai indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas turės būti pervesta minimaliosios mėnesinės algos dydžio turėto indėlio avansinė draudimo išmoka, kuri patenkins būtiniausius poreikius, kol bus išmokėta visa suma.

Daugiau informacijos galima rasti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://iidraudimas.lt.

Išmokėjimo valiuta:

Draudimo išmokos indėlininkams išmokamos litais arba atitinkamos Europos valstybės nacionaline valiuta, kai indėliai laikomi banko ar įmonės filiale, įsteigtame Europos valstybėje. Už indėlius užsienio valiuta draudimo išmokos apskaičiuojamos pagal draudžiamojo įvykio dieną Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį.

Kontaktiniai duomenys:

Daugiau informacijos apie valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir draudimo sąlygas gausite valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, Vilnius, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , interneto svetainė: http://iidraudimas.lt).